วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

Estimated read time 1 min read

วิสัยทัศน์ ( Vision )
      โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ คู่คุณธรรม นำหลักเศรษฐกิจพอเพียง สู่การมีทักษะชีวิตและความสุขที่ยั่งยืน
 
พันธกิจ ( Missions)
      1. พัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพสู่มาตรฐานสถานศึกษา
      2. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
      3. ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
      4. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมสร้างคนดีสู่สังคม
 
เป้าประสงค์
      1. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
      2. บริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
      3. ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
      4. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมสร้างคนดีสู่สังคม